Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky Sýpka Arnoštov, Zadní Arnoštov 73, Jevíčko 

I. 

Ubytování 

Ubytovatel prohlašuje, že poskytne objednateli ubytování ve svém objektu – Sýpka Arnoštov, Zadní Arnoštov 73, Jevíčko. (dále jen Sýpka Arnoštov), a to formou poskytnutí celého objektu včetně příslušenství (4 ložnice s koupelnami, kuchyně, obývací pokoj, prádelna, společné wc, zahrada) Objednatel na základě svého zájmu toto ubytování objednává a zavazuje se zaplatit dále sjednanou cenu. Číslo účtu: 303330330/2700, variabilní symbol termín pobytu například: 12.6-18.6.2020= 1261862020. 

Maximální kapacita objektu: 8+1 osob. V případě překročení maximální kapacity během pobytu je poskytovatel ubytování oprávněn jednostranně ukončit tuto dohodu bez jakékoli finanční náhrady. Další služby zahrnuté v ceně: ložní prádlo a ručníky, káva a čaj, wifi, parkování. Další dle www.sypkaarnostov.cz 

II. 

Cena ubytování 

Ubytovatel a objednatel se dohodli na ceně za ubytování za poskytnutí celé Sýpky Arnoštov k ubytování a dobu sjednanou včetně DPH. Cena a termín uvedeny v nabídce. 

Splatnost ceny: záloha ve výši 30% ceny, v termínu do tří dnů od uzavření této smlouvy, 

doplatek ve výši 70% ceny, v termínu do 30 dnů před termínem počátku ubytování. 

V případě prodlení s úhradou kterékoliv části ceny je ubytovatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. 

V případě, že nebude záloha uhrazena ani do 3 dnů od výše sjednaného termínu, pak tato smlouva zaniká. V případě prodlení s doplatkem ceny delším jak 3 dnů je ubytovatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

III. 

Storno poplatky 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze za předpokladu, že uhradí ubytovateli odstupné (storno poplatek) v této sjednané výši: v případě odstoupení v době více jak 30 dnů před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 30% sjednané ceny ubytován, v případě odstoupení v době 30 dnů a méně před počátkem ubytování sjednaným činí odstupné 100% sjednané ceny ubytování. Na odstupné je ubytovatel oprávněn započíst uhrazenou zálohu či doplatek ceny. IV. 

Ostatní ujednání 

Objednatel je povinen uhradit ubytovateli předem na účet kauci ve výši 5.000Kč na krytí škod způsobených na majetku ubytovatele, která bude vrácena objednateli převodem na účet. Ubytovatel je oprávněn z této kauce uspokojit své nároky na náhrady škod způsobených ubytovateli za dobu ubytování a o tuto částku vrátit objednateli méně. 

Objednatel je povinen dbát na to, aby nedocházelo ke škodám na majetku ubytovatele a nebyl narušován veřejný pořádek. V případě narušení veřejného pořádku, zejména nočního klidu od 22:00 do 06:00, má ubytovatel ubytování nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000Kč. Ubytovatel má právo započíst smluvní pokutu vůči výše uvedené kauci. 

Sýpka Arnoštov slouží výhradně pro rekreační účely, jakákoli jiná činnost (například obchodní činnost, svatba) je přísně zakázána. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000Kč a ubytovatel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně okamžitě vypovědět. Ubytovatel má právo započíst smluvní pokutu vůči výše uvedené kauci. 

Objednatel je povinen v den skončení ubytování Sýpku Arnoštov vyklidit a vyklizenou předat ubytovateli. 

Bližší informace jsou zveřejněny na www.sypkaarnostov.cz a v knize umístěné v objektu Sýpka Arnoštov. 

Rezervace

Zobrazit dostupné termíny